Znak Jince Znak Jince

Usnesení zastupitelstva 15.12.2010

Autor: Věra Kadeřábková
Poslední aktualizace: 03.01.2011

Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne 15.12.2010

Usnesení č.1

Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení Ing.Ján Vavrek, Marie Houšková

Usnesení č.2

Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovatele zápisu:  Vladimír Valta, Václav Zeisek

Usnesení č.3

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva –  rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.

s doplněním bodu      7) o projednání změny redakční rady

a s doplněním bodu   8) o informace:

-        řešení nabídky prodeje pozemků v lokalitě A10

-        řešení prodeje projektů na výstavbu dvou bytových domů na Zborovské

-        zajištění provozování vodovodu a kanalizace v Jincích

Usnesení č.4

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od 8.11.2010 do 15.12.2010.

Usnesení č.5

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 30.11.2010

Usnesení č.6

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 15 a 16 – dle přílohy zápisu

Usnesení č.7

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje hospodaření od 1. ledna rozpočtového  roku 2011 do schválení definitivního rozpočtu městyse pro rok 2011 podle rozpočtového provizoria – v souladu s ustanovením § 13 z.č.250/2000 Sb., včetně pravidel pro rozpočtové provizorium:

§         čerpání na měsíční provozní výdaje  v max. výši 1/12 rozpočtu r.2010

§         v měsíci lednu vyplatit navíc v souvislosti s ukončením pracovního poměru dvou pracovnic ČOV(z důvodů nadbytečnosti uvedených v § 52 písm.c) zákoníku práce) odstupné v souladu s § 67 odst.1 zákoníku práce ve výši trojnásobku jejich průměrného výdělku

§         kapitálové výdaje  - možno hradit investiční náklady na již zahájené akce nebo akce, jejichž realizace je již smluvně zajištěna.

 Usnesení č.8

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o výsledku dílčího auditu hospodaření městyse za r.2010

Usnesení č.9

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění programu rozvoje městyse za r.2010

Usnesení č.10

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje návrh programu rozvoje městyse na roky 2011 – 2014

Usnesení č.11

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje požádat o dotace z fondů Středočeského kraje v rámci dotačních titulů pro rok 2011:

Fond sportu, volného času a primární prevence – o 45.000,- Kč  na doplnění dětského hřiště u MKS 

Fond kultury a obnovy památek – v oblasti podpory obecních knihoven o 93.000,- Kč na dovybavení knihovny

Humanitární fond –  o 400 tisíc Kč – „senior park“

Fond cestovního ruchu a podpory podnikání – o 55.000,- Kč na zhotovení propagační brožury o Jincích

Fond rozvoje obcí a měst – o 10.000.000,- Kč na výstavbu tělocvičny ZŠ

Fond životního prostředí a zemědělství – o 3.350.000,- Kč na dofinancování ČOV a dostavby vodovodu a kanalizace.

Usnesení č.12

Zastupitelstvo městyse Jince volí členy kontrolního výboru Miroslavu Tichou a  Vladimíra Valtu

Usnesení č.13

Zastupitelstvo městyse Jince volí členy finančního výboru Ing. Lucii Váchovou a Ing. Miroslava Jandíka

Usnesení č.14

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje plán práce zastupitelstva pro rok 2011

Usnesení č.15

Zastupitelstvo městyse stanoví výši odměn neuvolněných zastupitelů:

§         při souběhu několika funkcí v zastupitelstvu budou členové zastupitelstva  pobírat odměnu  za funkci s nejvyšším ohodnocením  dle  sl. 10 – 13 přílohy č.1 k nařízení vl.č.37/2003 Sb. + příplatek dle sl.14 (podle počtu obyvatel) v plné výši.

§         odměna místostarosty bude vypočítána podle stejného postupu, jako v předchozím volebním období – tj.  částka za funkci neuvolněného místostarosty dle sl.7 příl. č.1 k nař.vl.č.37/2003 Sb. v plné výši  + příplatek podle počtu obyvatel ve výši ½  částky vypočtené dle sl.9.

§         odměna za výkon funkce člena zastupitelstva, člena rady, místostarosty, předsedů a členů výborů náleží neuvolněným zastupitelům od 15.12.2010, odměna  předsedům a členům komisí od 1. dne následujícího měsíce po zvolení do těchto funkcí.

Usnesení č.16

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o navržených komisích rady městyse

Usnesení č.17

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vydání OZV č.2/2010, o místních poplatcích,  kterou se nově upravuje poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného.

Usnesení č.18

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vydání OZV č.3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Usnesení č.19

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Jince ze dne 16.9.2009, kterým se upravuje hospodaření ZŠ a MŠ Jince s movitým a nemovitým majetkem pořízeným v souvislosti s realizací přístavby ZŠ.

Usnesení č.20

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dodatek č.2  ke zřizovací listině Kulturního střediska Jince schválené zastupitelstvem obce Jince dne 10.9.2003,  kterým se rozšiřuje rozsah poskytovaných služeb o laminování dokumentů.

Usnesení č.21

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2011 – zachovat cenu platnou pro rok 2010.

Usnesení č.22

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje cenu svozu směsného komunálního odpadu pro rok 2011 - zachovat cenu jednotlivých typů svozů SKO platnou pro rok 2010. 

Usnesení č.23

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemku v k.ú.Jince č.parc. 282, o výměře 28 m2 (ostatní komunikace, jiná plocha) žadateli p. Miroslavu Holému, Jince – za cenu dle úředního odhadu, náklady spojené s prodejem ponese kupující.

Usnesení č.24

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje nabytí pozemků v k.ú.Jince č.parc.888/4  o výměře 171 m2 a č.parc. 782 o výměře 212 m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) do vlastnictví městyse -  bezúplatným převodem od VLS ČR, s.p. Divize Hořovice. 

Usnesení č.25

Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje redakční radu Jineckého zpravodaje ve složení p. Irena Ungrová a Ing. Zuzana Belanská

Usnesení č.26

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti v jineckém regionu.

Usnesení č.27

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci AK JUDr. Černohorské k řešení majetkoprávních vztahů k č.p. 32 v Jincích.

Usnesení č.28

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o akcích kulturního střediska a knihovny na období prosinec 2010 – únor 2011

Usnesení č.29

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o postupu rady při řešení nabídky prodeje pozemků v lokalitě A10 – ve spolupráci s firmou BENEZE Praha.

Usnesení č.30

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o řešení prodeje projektu na 2 bytové domy Zborovská  - k jednání o prodeji projektů pověřuje radu městyse.

Usnesení č.31

Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o zajištění provozování obecního vodovodu a kanalizace


Novinky e-mailem
Kalendář akcí
    01 / 2019    
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

   Výpis akcí v tomto měsíci...
Aktuální informace
ikonka dokument Bezpečné Podbrdsko
Na webových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu http://www.podbrdsko.com nově naleznete informace k bezpečnosti v Brdech - stránka Bezpečné Podbrdsko
ikonka dokument Ohlašování pálení
Ohlašování pálení zahradního odpadu a jiných látek je nyní možné provádět pomocí internetu na http://hzssk.webrex.cz
© 2010 Úřad Městyse Jince | Prohlášení o přístupnosti