Znak Jince Znak Jince

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Služby městyse Jince

Autor: Miroslava Tichá
Poslední aktualizace: 20.11.2011

 

                                    Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Služby městyse Jince

 

www.jince.cz – odkaz veřejné služby, e-mail: reditelkasmj@jince.cz

 

 

Příspěvková organizace Služby městyse Jince (dále jen p.o. SMJ), jejíž činnost je v současnosti zaměřena na zajištění provozování veřejného vodovodu a kanalizace se od posledního zastupitelstva v červenci 2011 zabývala níže uvedenými činnostmi:

V souvislosti se vznikem nové organizace byl zpracován organizační a pracovní řád příspěvkové organizace SMJ a také příslušné směrnice.

Ve spolupráci s městysem byl řešen převod kompetencí v oblasti provozování vodovodu a kanalizace v souvislosti s převodem této agendy na příspěvkovou organizaci. Mezi p.o. SMJ  a Městysem byla dne 26.7.2011 uzavřena Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku.

V rámci převodu provozování vodovodu a kanalizace z městyse na příspěvkovou organizaci bylo   také zajištěno uzavření následujících smluv:

1) Smlouva o komplexním provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku městyse Jince mezi p.o. SMJ a Městysem byla uzavřena dne 7.10.2011

2) Dodatek č. 1 Smlouvy o odvádění odpadních vod č. 900670110 s ČR - Ministerstvem obrany  byl uzavřen dne 7.10.2011

3) Smlouva o dodávkách předané vody s Vodárenskou společností Beroun, s.r.o. byla uzavřena dne 10.10.2011.

 

Smlouvy, které ještě nebyly uzavřeny a jsou řešeny:

1) Smlouva o dílo -  zajištění technologického dozoru a Smlouva o dílo -  provádění servisu s poskytovatelem  - 1.SčV, a.s. (jedná se o změny stávajících smluv, které byly uzavřeny s městysem).

2) Smlouva o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, tzv. dohoda vlastníků dle ustanovení § 8 odst. 3 ZVK mezi Městysem a ČR  - Ministerstvem obrany.

 

Příspěvková organizace SMJ dále řešila opět ve spolupráci s městysem změnu modelu provozování u projektu „ rekonstrukce, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace a vodovodu“ na SFŽP – jednalo se o změnu z modelu „ Obec provozuje sama“ na „vlastnický model“ a dále se řešilo vydání povolení k provozování od Krajského úřadu pro p.o. SMJ ( potřebné podklady byly připraveny ve spolupráci s 1.SčV, a.s.).

 

V souvislosti s čistírnou odpadních vod (ČOV) bylo řešeno:

1)  stále přetrvávající problémy s kalolisem – nedosahuje takové sušiny, aby bylo možné zajistit likvidaci vylisovaného kalu, proto byl požádán výrobce o účast při zkoušce lisování – toto proběhlo dne 28.9.2011, protože problémy však stále přetrvávaly, byla dne 11.10.2011 uzavřena Smlouva o provádění technologického dozoru se spol. ENVI-PUR  zaručující v případě, že stávající kalolis nebude splňovat min. obsah sušiny ve výši 15% při min. třech měřeních, provede dodavatel výměnu stávajícího lisu za sítopásový lis, typ GORO – výrobce spol. VANEX Liptovský Mikuláš (na tento typ zařízení byly zjištěny dobré reference –  z ČOV Dubenec, osobní návštěva ČOV Zbiroh).

 

2) reklamace na ČOV – nahlášené závady jsou řešeny operativně,

v současné době je mimo kalolisu, kdy dodavatel řeší technologické úpravy zařízení, které budou prováděny po 15.11.2011, řešeno také posunutí Parschallova žlabu na obtoku – byl nalepen na odtokovou trubku a způsobil při povodni v červenci 2011 zaplavení čistírny odpadních vod  - nové posunutí žlabu bude posouzeno  odbornou osobou,  zda je provedeno správně a bude možné instalovat měření obtoku a dále se řeší problém s dávkováním síranu –  bylo zjištěno, že čerpadlo špatné dávkuje, což způsobuje špatné vzorky fosforu – dodavatel zařízení  řeší s projektantem možnost úpravy.

Na základě špatných výsledků fosforu (nefunkční čerpadlo ) a špatně fungujícího odvodnění kalu (problém s kalolisem) bude podána žádost na SFŽP o prodloužení zkušebního provozu ČOV o 6 měsíců.

 

Od vzniku příspěvkové organizace došlo k provádění odečtů vodoměrů a to za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku.  Odečty vodoměrů za 2. čtvrtletí a činnosti s tím spojené ještě zajišťoval městys ve spolupráci s p.o. SMJ  a za 3. čtvrtletí již tuto činnost převzala příspěvková organizace SMJ. Za období 4-6/2011 bylo na vodném a stočném vybráno 989.695 Kč a za období 7-9/2011 bylo vybráno 1.151.614.

 

Cena vodného a stočného pro rok 2012: SMJ navrhla zastupitelstvu městyse zachovat cenu platnou pro rok 2011.

Tj. vodné 30,90 bez DPH, DPH 14% tj. 4,326 – cena vodného včetně DPH 35,20 Kč.

Tj. stočné 25,27 bez DPH, DPH 14% tj. 3,5378 – cena stočného včetně DPH 28,80 Kč.

Od roku 2012 bude změněna sazba DPH, tj. dojde k navýšení DPH o 4% (z původních 10% na 14%), tímto dojde ke zvýšení ceny vodného o 1,20 Kč za m3 (z původních 34 Kč včetně DPH) a ceny stočného o 1,-- Kč za m3 (z původních 27,80 včetně DPH).

 

Příspěvková organizace provádí postupné zaměřování kanálových uzávěrů a vpustí, hydrantů a uzávěrů vodovodních přípojek a zároveň prověřování jejich funkčnosti (na tuto činnost byl přijat brigádník na dohodu o provedení práce v rozsahu 150 hodin).  Protože byly zjištěny závady především u vodovodních přípojek  ( jejich nefunkčnost), bude nutné provést jejich opravu a to především v ulici Slavíkova, kde je v příštím roce plánována rekonstrukce vozovky.

 

Ohledně případných budoucích investic plánuje p.o. SMJ přípravu projektové dokumentace pro kanalizaci a vodovod v Jincích:

- ulice Pod Váhou-  vybudování kanalizace,

- ulice Sadová –  vybudování kanalizace a rekonstrukce vodovodu,

- nová ulice – zatím nepojmenovaná – od ulice Pod Královkou směrem k sídlišti Zborovská –    

   vybudování kanalizace a vodovodu,

- ulice Pod Plešivcem – vybudování kanalizace a vodovodu,

 a také v Rejkovicích – vybudování kanalizace a vodovodu.

Důvodem přípravy projektové dokumentace je skutečnost, že pokud bude možné v budoucnu využít prostředky z dotací, pak by příspěvková organizace o tyto dotace požádala.

 

Dále je plánována rekonstrukce kanalizace v ulici Žižkova směrem od fary.

Také je řešena možnost propojení studny v Čenkovské ulici s obecním vodovodem.

V současné době je prováděna rekonstrukce vodárny (obecní studny) v Čenkovské ulici – pokládání dlažby, oplocení, srovnání terénu aj. 

 

V rámci přebírání agendy související s provozováním veřejného vodovodu a kanalizace jsou prověřovány stávající Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. V případě zjištění, že u některého z odběratelů je minimální nebo žádná spotřeba pitné vody, respektive nejsou odváděny na čistírnu odpadních vod ani odpadní vody, budou tito odběratelé jednotlivě obesláni dopisem, že jim bude umožněno se do určitého termínu připojit. Pokud tak neučiní, bude zahájeno řízení o uložení povinnosti objekt připojit podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech  a kanalizacích.

 

V případě zjištění, že u některého z odběratelů dochází k neoprávněnému odběru pitné vody či připojení na kanalizaci, budou i tito odběratelé jednotlivě obeslání dopisem s tím, že do určitého data mohou uzavřít Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Pokud tak neučiní, bude zahájeno řízení v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech  a kanalizacích , dle § 32 a § 33 a §10 1b) a §10 2a).

 

 

Protože příspěvková organizace bude v rámci postupného přebírání agendy zajišťovat i technické služby, požádala v rámci 25. a 26. výzvy o dotaci na pořízení komunální čistící techniky – na zametací vůz, ke kterému by bylo možné pořídit další nástavby. Výše možné dotace je 90% uznatelných nákladů. V této záležitosti p.o. SMJ využila nabídku firmy PRO EKO-POINT, s.r.o. na přípravu dotační akce z OPŽP.

 

Od 1.1.2012 bude příspěvková organizace od městyse přebírat další agendu, a to odpadové hospodářství.  Příspěvková organizace SMJ bude provozovat sběrný dvůr a kompostárnu a  zajišťovat další související činnosti (jako výběr poplatků za popelnice a jiné). 

 

 

                                                                                                   Miroslava Tichá, ředitelka                                                                                                                                      


Novinky e-mailem
Kalendář akcí
    03 / 2019    
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

   Výpis akcí v tomto měsíci...
Aktuální informace
ikonka dokument Bezpečné Podbrdsko
Na webových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu http://www.podbrdsko.com nově naleznete informace k bezpečnosti v Brdech - stránka Bezpečné Podbrdsko
ikonka dokument Ohlašování pálení
Ohlašování pálení zahradního odpadu a jiných látek je nyní možné provádět pomocí internetu na http://hzssk.webrex.cz
© 2010 Úřad Městyse Jince | Prohlášení o přístupnosti